Oudervereniging

Wat doet de Oudervereniging?


De Oudervereniging van basisschool Kameleon
De oudervereniging is een vereniging van ouders met kinderen op onze basisschool. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren en voorbereiden van activiteiten en feesten. Hierbij kunt u onder andere denken aan:het schoolreisje, het Sinterklaasfeest met daarbij een cadeautje, de kerstviering, carnaval, de paasviering, de sporttoernooien, schoolfoto's en de avondvierdaagse.
Verder behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders (dat wil zeggen: ouders of verzorgers) in de school. Zij is gesprekspartner voor de schoolleiding en aanspreekpunt voor ouders. De oudervereniging wil een bijdrage leveren aan een prettig schoolklimaat in een goed georganiseerde school, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat.

De Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, het schoolreisje etc..., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze ouderbijdrage per kind wordt tijdens de ALV vastgesteld. Om u een indicatie te geven: voor het schooljaar 2018-2019 ging het om €35,00 per kind. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en vervolgens afgerond.

Waarom zijn de ouders verenigd in een oudervereniging?
· Om duidelijkheid te bieden voor iedere betrokkene hoe de ouders in de school zijn georganiseerd
· Om als ouders samen zelf de hoogte van de ouderbijdrage per kind te kunnen bepalen. ( De financiële bijdrage van de ouders (in een vereniging 'contributie' genoemd) valt niet onder de wettelijke bepaling inzake de vrijwillige ouderbijdrage. De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte en besteding van zo'n bijdrage.)
· Om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden te beperken
 
De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de Oudervereniging. Het huishoudelijk reglement kunt u lezen op de website van de school. Zij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40259849
 
Wat gebeurt er als ik het niet kan betalen?
Uw kind kan gewoon deelnemen aan alle activiteiten. 
 
Hoe werkt de Oudervereniging ?
Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit maximaal elf ouders/verzorgers die kenbaar hebben gemaakt in het bestuur zitting te willen nemen. In de praktijk zijn er altijd wel één of twee ouders die als extra 'toehorend' lid meedraaien in het bestuur zonder dat ze stemrecht hebben.
Aanmelding als geïnteresseerde als lid van de Oudervereniging kan geschieden door middel van het aanmeldingsformulier dat in het begin van het schooljaar wordt meegegeven.
Indien er een vacature ontstaat, ontvangen alle betrokkenen hiervan bericht. Daarnaast wordt dit ook kenbaar gemaakt in onze nieuwsbrief, waarin we mensen dan nogmaals in de gelegenheid stellen om zich aan te melden.
Jaarlijks worden tijdens de Algemene Ledenvergadering bestuursleden gekozen/herkozen.
Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de aanstelling van het Dagelijks Bestuur.
Om haar doelstelling zo goed mogelijk te benaderen, streeft de oudervereniging ernaar om alle ouders/verzorgers uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben.

Zij vergaderen 8 keer per jaar. Onderwerpen die op de agenda staan, zijn bijvoorbeeld: ideeën voor info-avonden voor ouders, bijzondere projecten voor de school, de organisatie van het schoolfeest, de kerstmarkt. De vergaderingen zijn openbaar, dus u bent altijd welkom om deze te komen bijwonen.

Wil je als ouder meewerken aan de school van uw kind, of wens je meer info, dan kan je terecht bij een van de bestuursleden. Schroom niet om u op te geven om bij te dragen aan de taken van de oudervereniging. De oudervereniging kan echt niet bestaan uit het bestuur alleen! Ook ú maakt deel uit van oudervereniging van onze school. 
 
NAAR ONZE CONTACTPAGINA