Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Als u uw kind aanmeldt op onze school, doen wij ons uiterste best dat uw kind zich prettig voelt in de groep. Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van uw kind nauwkeurig met een leerlingvolgsysteem. Gedurende het schooljaar heeft de Intern Begeleider (IB'er) leerlingbesprekingen met de leerkracht en vinden er ook klassenbezoeken plaats.

Intern Begeleider

Mocht de ontwikkeling van uw kind anders verlopen, dan signaleert de leerkracht dit en wordt de Intern Begeleider hier bij betrokken. Samen bekijken we wat uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Het kan zijn dat kleine aanpassingen voldoende zijn, bijv: ondersteuning voor werkhouding of visuele ondersteuning. Ook kan het zo zijn dat uw kind extra begeleiding nodig heeft bij het leren, dat kan bestaan uit verlengde instructie of meer uitdagend werk. Bij specifiekere hulp wordt er een plan opgesteld of kan het zijn dat er een advies volgt voor nader onderzoek. Uiteraard wordt u als ouder daar meteen bij betrokken.

Consulent Plein 013

Op alle scholen binnen Goirle/Tilburg is een consulent van Plein013 aanwezig. Bij ons op school is dat Tine van Loon en zij komt een dagdeel per week. Tine begeleidt leerkrachten en de Intern Begeleider bij hulpvragen over individuele kinderen. Soms werkt de consulent ook met individuele kinderen of observeert in de klas om de ondersteuningsbehoefte van kinderen vast te stellen.

Schoolmaatschappelijk werk

Elke maand is er op onze school een spreekuur van Schoolmaatschappelijk werk (IMW). Ilse van Beers is de schoolmaatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is. Tijdens het spreekuur kunt u opvoedkundige vragen stellen. Ook wordt Ilse door ons ingeschakeld bij hulpvragen omtrent bijvoorbeeld een externe training voor kinderen. De data van de spreekuren kunt u terugvinden in de schoolkalender.

Aandacht voor Basiskracht

Wekelijks is op school ook een pedagogisch medewerker aanwezig bij de kleutergroepen. Op onze school is dat Judith te Plate. Zij is werkzaam bij Sterk Huis in Goirle. Een goede samenwerking vanuit de peuterspeelzaal en de eerste kleuterjaren vinden wij van belang om zo de ontwikkeling van het jonge kind te volgen. Vanuit de leerkracht of vanuit ouders kan een hulpvraag worden besproken, zo wordt er van elkaars deskundigheid gebruik gemaakt.

Ondersteuningsteam (OT)

Het ondersteuningsteam op school bestaat uit de Intern Begeleider, schoolmaatschappelijk werkster en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Op aanvraag kan ook de jeugdarts van de GGD of de pedagogisch medewerker van Sterk Huis aansluiten. Een aantal keer per jaar worden leerlingen of gezinnen besproken die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. We bekijken dan samen hoe we uw kind of gezinssituatie het beste kunnen ondersteunen. Dit wordt vooraf met u gecommuniceerd.

NAAR ONZE CONTACTPAGINA