Leerlingenzorg

Als u uw kind aanmeldt op onze school, doen wij ons uiterste best dat uw kind zich prettig voelt in de groep. Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling van uw kind nauwkeurig met een leerlingvolgsysteem. Gedurende het schooljaar heeft de Intern begeleider (IB'er) leerlingbesprekingen met de leerkracht en vinden er ook klassenbezoeken plaats.

Intern begeleider

Mocht de ontwikkeling van uw kind anders verlopen, dan signaleert de leerkracht dit en wordt de Intern Begeleider hier bij betrokken. Samen bekijken we wat uw kind nodig heeft om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. Het kan zijn dat kleine aanpassingen voldoende zijn, bijv: ondersteuning voor werkhouding of visuele ondersteuning. Ook kan het zo zijn dat uw kind extra begeleiding nodig heeft bij het leren, dat kan bestaan uit verlengde instructie of meer uitdagend werk. Bij specifiekere hulp wordt er een plan opgesteld of kan het zijn dat er een advies volgt voor nader onderzoek. Uiteraard wordt u als ouder daar meteen bij betrokken.

Begeleider passend onderwijs

Op alle scholen in onze buurt Goirle/Riel/Alpen is een begeleider passend onderwijs aanwezig. Bij ons is dat Teatske Bekkema en zij komt wekelijks op onze school. Teatske begeleidt leerkrachten en de intern begeleider bij hulpvragen over individuele kinderen of de groep. Nadat toestemming van ouders is gegeven, kan zij ook in de klas observeren om de ondersteuningsbehoeften van een kind vast te stellen. Er zijn vier begeleiders passend onderwijs in onze buurt, met ieder hun eigen expertise.  Een collega BPO'er kan worden ingeschakeld om specifieke hulpvragen op te pakken. Zo proberen we binnen de buurt een zo dekkend mogelijke ondersteuningsstructuur te bieden.

Schoolmaatschappelijk werk

Ilse van Beers is de schoolmaatschappelijk werkster die aan onze school verbonden is. Zij is werkzaam vanuit het Instituut Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) en werkzaam binnen het dorpsteam Goirle. Ilse ondersteunt ouders bij opvoedkundige vragen of kan u doorverwijzen als er meer hulp nodig is voor uw kind of uw gezin. Zij komt wekelijks op onze school en heeft gesprekken met kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of een hulpvraag hebben. De inzet van Ilse wordt altijd eerst met ouders, kind en leerkracht overlegd. De gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten verbonden aan haar hulp. U kunt het gehele zorgaanbod van het IMW teruglezen op  www.imwtilburg.nl of neem eens een kijkje op www.dorpsteamgoirle.nl wat het dorpsteam allemaal te bieden heeft. Elke maand heeft Ilse op vrijdag een laagdrempelig inloopspreekuur op school voor als u vragen heeft of zich zorgen maakt. De data zijn opgenomen in de schoolkalender. U kunt ook altijd telefonisch een afspraak maken of via de app of mail contact met haar opnemen. 

Aandacht voor Basiskracht

Bij vragen op het gebied van gedrag, ontwikkeling, opvoeden, hechting, trauma en veiligheid kan 'Aandacht voor Basiskracht' iets betekenen. Annieck Driessens, Hanneke van Ham en Wiedi Hartveld, zijn als gedragscoaches met kennis en ervaring vanuit Sterk Huis, betrokken bij 'Aandacht voor Basiskracht'. Naast de structurele aanwezigheid bij de VE-locaties voor peuteropvang, zijn zij ook vraaggericht beschikbaar voor de reguliere locaties voor peuter- en kinderopvang en voor alle basisscholen in gemeente Goirle. Zo ook voor onze school. Voordat de gedragscoach wordt betrokken, wordt altijd eerst toestemming aan ouders gevraagd. Samen zoeken we dan naar antwoorden op de hulpvraag. 

Ondersteuningsteam (OT)

Leerlingen of gezinnen met een hulpvraag kunnen binnen het OT worden besproken. Het ondersteuningsteam komt om de 6 weken bij elkaar op school. Het team bestaat uit de intern begeleider, de begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijk werkster en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Op aanvraag kan ook de jeugdarts van de GGD,  de gedragscoach van Sterk Huis of klantmanager van de gemeente aansluiten. De intern begeleider nodigt ouders uit om bij het overleg aan te sluiten. We bekijken dan samen hoe we uw kind of gezinssituatie het beste kunnen ondersteunen. 

NAAR ONZE CONTACTPAGINA